Top

Ποιες Επιχειρήσεις και Οφειλές αφορά ο Νόμος 4469/17 για τα “Κόκκινα Δάνεια” (Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων)

Ποιες Επιχειρήσεις και Οφειλές αφορά ο Νόμος 4469/17 για τα “Κόκκινα Δάνεια” (Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων)

Στην τελική του μορφή, το νομοσχέδιο για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» το οποίο ψηφίσθηκε στις 28/4/2017 από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορά τη συνολική ρύθμιση των χρεών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει τα εξής:

 

1) Μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν όλα τα χρέη τους προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και λοιπούς πιστωτές. Προσοχή στα 2δ και 4 παρακάτω.

 

2) Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αναδιάρθρωση των χρεών τους μπορούν να υπαχθούν όλες οι ατομικές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι), εφόσον :

α) το συνολικό προς ρύθμιση χρέος υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ,

β) στις 31/12/2016 είχαν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή είχαν ρυθμίσει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα μετά την 1/7/ 2016 ή είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες ή / και φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή είχαν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ),

γ) έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity), εφόσον διατηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

και

δ) συμφωνούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστωτές που κατέχουν τουλάχιστον το 50% των συνολικών οφειλών, εξαιρουμένων των οφειλών προς συνδεδεμένα με τον οφειλέτη πρόσωπα ή επιχειρήσεις.

 

3) Δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2016 ή απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων ή απαιτήσεις από συγγενικά πρόσωπα ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

 

4) Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο Νόμο αν :

– έχει υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης – εκτός και αν υπάρξει έγκαιρη παραίτηση πριν την υποβολή της αίτησης – ή βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα – εκτός και αν υπάρξει εκ νέου δήλωση έναρξης εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης.

 

5) Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο νέο Νόμο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο δημιουργείται για αυτό το σκοπό από την Γενική Γραμματεία διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας, μέχρι την 31/12/2018. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μετά τις 3/8/2017.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη οικονομικά στοιχεία 3 ετών, κατάλογο πιστωτών, πρόταση ρύθμισης των οφειλών, business plan τουλάχιστον 3-ετίας, , κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με εκτίμηση αξίας, περιγραφή υφιστάμενων βαρών, στοιχεία συνοφειλετών, στοιχεία συνδεδεμένων προσώπων, κλπ.

 

6) Εφόσον υπάρχουν «συνοφειλέτες» (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι, εγγυητές, κλπ) υποβάλλουν υποχρεωτικά και αυτοί αίτηση από κοινού με την επιχείρηση και προσκομίζουν τα ίδια δικαιολογητικά. Δηλαδή θα χρειαστεί να συνυποβληθεί αίτηση και από όλους τους εγγυητές των δανείων του οφειλέτη.

 

7) Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:

α) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
Με την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης παρέχει την άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

 

8) Την υπαγωγή μιας επιχείρησης στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορούν να ζητήσουν και οι χρηματοδοτικοί φορείς, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Ελληνικό Δημόσιο.

 

9) Οι όποιες συμφωνίες για ρυθμίσεις θα γίνουν εξωδικαστικά μέσω Συντονιστή ο οποίος θα ορίζεται από την ΕΓΔΙΧ. Η επικοινωνία μεταξύ όλων των μερών και η ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων θα γίνεται ηλεκτρονικά.

 

10) Η ρύθμιση των χρεών θα βασίζεται σε πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του με βάση τα οικονομικά του στοιχεία και business plan το οποίο θα τεκμηριώνει τη βιωσιμότητα και τις αναμενόμενες χρηματοροές. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών >2,5 εκ. ευρώ ή σύνολο οφειλών >2,0 εκ. ευρώ), το business plan και η πρόταση ρύθμισης και εξυπηρέτησης οφειλών συντάσσεται υποχρεωτικά από εμπειρογνώμονα σύμβουλο (π.χ. EXECON), ενώ για τις μικρές μπορεί να ζητηθεί το ίδιο από τους πιστωτές.

 

11) Στη συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνεται και η διαγραφή μέρους μιας οφειλής, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη στα πλαίσια υλοποίησης βιώσιμης λύσης που θα διασώζει την επιχείρηση και θα διασφαλίζει τους πιστωτές. Διαγραφή μπορεί να γίνει τόσο σε οφειλές προς τράπεζες όσο και σε οφειλές προς το Δημόσιο, υπό προϋποθέσεις. Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

12) Οι ρυθμίσεις της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

13) Για τον υπολογισμό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών προαφαιρούνται (διαγράφονται):

– το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

– ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

 

14) Επί της πρότασης του οφειλέτη, υποβάλουν εντός 1 μηνός αντιπροτάσεις οι πιστωτές. Σε περίπτωση που η υπόθεση ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, η όλη διαδικασία για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του σχεδίου.

 

15) Εφόσον ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται σε ψηφοφορία από τους πιστωτές μέχρι να ψηφιστεί η τελική, με ποσοστό απλής πλειοψηφίας. Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

 

16) Η απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών μπορεί στη συνέχεια να υποβληθεί προς επικύρωση στο οικείο πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκουσίας διαδικασίας (δικάσιμος εντός 2 μηνών και έκδοση απόφαση εντός 3 μηνών).

 

Αναστολή Εκτελέσεως

 

17) Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης από το Συντονιστή στους πιστωτές και για χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.
Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης.

Αυτή η αναστολή μπορεί να αρθεί με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των πιστωτών που συμμετέχουν στη διαδικασία (δηλαδή μπορούν οι τράπεζες να την σταματήσουν αν συμφωνήσουν μεταξύ τους).

 

18) Κατά περίπτωση, είτε από την υπογραφή της συμφωνίας είτε από την επικύρωση της από Πρωτοδικείο, αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που έχουν υπάρξει πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία.

 

19) Τέλος η απόφαση επικύρωσης της τελικής συμφωνίας από το δικαστήριο θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Δηλαδή επιβάλλεται κούρεμα σε όλους τους άλλους πιστωτές.

 

14 Βήματα για Ρύθμιση Οφειλών

 

Τα βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών είναι τα εξής:

 

 1. Διερεύνηση από τον επιχειρηματία αν είναι επιλέξιμος ή μη, σύμφωνα με τα κριτήρια της §2 παραπάνω
 2. Δημιουργία Business Plan τουλάχιστον 3-ετίας με αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών, κατάστασης βαρών και εκτίμησης αξίας περιουσιακών στοιχείων
 3. Δημιουργία πρότασης αναδιάρθρωσης και ρύθμισης οφειλών
 4. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών
 5. Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ
 6. Έλεγχος τς βιωσιμότητας της επιχείρησης από την ΕΓΔΙΧ
 7. Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή
 8. Ενημέρωση από τον Συντονιστή των πιστωτών για την αίτηση του οφειλέτη
 9. Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας πιστωτών (>50% του συνόλου των οφειλών)
 10. Αποστολή της πρότασης του οφειλέτη στους συμμετέχοντες πιστωτές και πρόσκληση για υποβολή αντιπροτάσεων
 11. Πρόσκληση για ορισμό εμπειρογνώμονα (εταιρία συμβούλων) στις μικρές επιχειρήσεις (τζίρος <2,5 εκ. ευρώ ή οφειλές <2,0 εκ. ευρώ), εφόσον δεν έχουν ήδη ορίσει κάποιον. Υποχρεωτική εμπλοκή εμπειρογνώμονα για τις μεγάλες
 12. Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής
 13. Υπογραφή της συμφωνίας ρύθμισης οφειλών
 14. Επικύρωση της συμφωνίας από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόσον είναι επιθυμητό.

 

Υπηρεσίες EXECON

 

Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας η EXECON μπορεί να αναλάβει με σημαντικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας λόγω της μεγάλης της έως τώρα εμπειρίας στη διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων τα παρακάτω:

 

 1. Έλεγχος επιλεξιμότητας.
 2. Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
 3. Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
 4. Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή.
 5. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
 6. Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
 7. Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή και τους πιστωτές.
 8. Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της οφειλής.
 9. Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με την αναδιάρθρωση χρέους.

 

Η EXECON συνοπτικά

 

Η EXECON Executive Consulting είναι μία εταιρία συμβούλων που εξειδικεύεται στην Αντιμετώπιση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων & Διαπραγματεύσεις με Τράπεζες, στην Αναδιάρθρωση & Ανάκαμψη Επιχειρήσεων και στη Βελτίωση Κερδοφορίας. Βοηθάει επιχειρηματίες και επικεφαλής εταιριών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία δύσκολες καταστάσεις και να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης στις εταιρίες τους.

 

Ο επικεφαλής της Νάρκισος Β. Γεωργιάδης (ΜΒΑ) διατέλεσε για πάνω από 20 χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών εντός και εκτός Ελλάδος με κύκλο εργασιών από €20 εκ. έως €300 εκ. και μέλος Δ.Σ. Ομίλου Holding μεγέθους €4,2 δισ.. Έχει ιδρύσει 5 start-ups και χειρίστηκε μία από τις πιο περίπλοκες περιπτώσεις αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης δανεισμού εισηγμένου ομίλου, στην Ελλάδα. Είναι πιστοποιημένος Διαπραγματευτής , διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και δημιουργός της καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης πωλήσεων και κερδοφορίας APIS™.

 

Οι συνεργάτες της EXECON διαθέτουν συνολικά πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία και έχουν διαχειριστεί πάνω από €5δις. σε αξίες εταιριών και brand values.

 

Συνεργάτης των εταιριών FastTrack Europe, Αγγελίδης & Συνεργάτες, NOMOS, K-LEGAL Brussels, ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική.